Druhy vyhubené a nezvěstné

Lokalita Na Plachtě prošla v minulosti bouřlivým vývojem. A její druhovou bohatost negativně ovlivnily především následující vlivy:

A) Zastavění části lokality, navážky odpadů a odvodnění – severní část lokality byla v druhé polovině 20. století a na počátku 21. století zastavěna – především rozšířením továrny Petrof, část navazujících luk byla zastavěna sídlištěm Plachta – sever a vilovou čtvrtí, pěkná louka s výskytem modrásků Phengaris padla za oběť stavbě supermarketu LIDL. Významné zhoršení vodního režimu přinesla stavba kanalizace pro budoucí (nerealizované) sídliště na konci 80. let 20. století. Část cenných mokřadních luk nad rybníkem Plachta (částečně i samotný rybník) byla zničena výstavbou silnice I/35 – Brněnská (Holická). Velká část lokality byla poškozena navážkami odpadů (stavební, komunální) a to především v 70. a 80. letech 20. století (část navážek má i pozitivní funkci jako zimoviště obojživelníků a plazů).

B) Zarůstání lokality a absence disturbancí – velmi negativně se na lokalitě podepsal úbytek narušování povrchů a zarůstání lokality v důsledku útlumu činnosti armády. Cenné bezlesí (písčiny, tůně, otevřené trávníky, vřesoviště) masivně zarostly náletovými dřevinami. Významně začala cílená obnova bezlesí po roce 2008 – především díky AOPK ČR, dobrovolníkům a péči ČSOP JARO Jaroměř.

Některé významné druhy, které v lokalitě vymřely:

sysel obecný (Spermophilus citellus) – lokalita Na Plachtě byla regionálně významná pro výskyt sysla. Jednalo se o poslední lokalitu výskytu tohoto druhu v Královéhradeckém kraji a jednu z posledních dvou ve východních Čechách. Druh se v lokalitě vyskytoval jak v centrální části lokality, tak v její severní části. Bohužel zde neprobíhal žádný systematický průzkum výskytu, odhadovaná početnost v 50. letech byla kolem 200-300 jedinců, ke konci 80. let bylo v SZ části lokality bylo dle Mikátová (1997) už jen 15-20 obsazených nor. Poslední pozorování sysla Na Plachtě bylo dne 12. 5. 1993 (Mikátová 1997). Již od počátku 90. let se se uvažovalo o repatriaci tohoto druhu. V roce 2010 v Plánu péče o PP Na Plachtě 3 (Hanousek, Mikátová 2010) byla možnost reaptriace zapracována. V roce 2019 požádal Hanousek o zařazení lokality Na Plachtě mezi lokality pro repatriaci v rámci Záchranného programu na tento druh. AOPK ČR slíbila prověřit tuto možnost, avšak dosud (začátek roku 2022) nebylo ze strany AOPK ČR proveden konkrétní plán ani hodnocení této možnosti.

poslední místo výskytu sysla v lokalitě Na Plachtě (dle Mikátová s.a.)


kuňka obecná (Bombina bombina) – byla Na Plachtě pozorována naposledy v roce 1993 (Zdroj: Plán péče o PP Na Plachtě 1 a 2 z roku 2005 – RNDr. Romana Prausová a kolektiv, konkrétní údaj pak od RNDr. Blanky Mikátové). V roce 2022 a 2023 byl v souladu s plánem péče a na základě výjimky zahájen projekt na repatriaci kuňky Na Plachtu. Garantkou projektu je RNDr. Blanka Mikátová. V roce 2023 byly zaznamenáni metamorfovaní jedinci, bohužel bez fotodokumentace.

Použité zdroje:

Mikátová s. a. – Seznam druhů v lokalitě Na Plachtě – uloženo v rezervační knize AOPK ČR, datum začátek 90. let 20. století

Mikátová, B. (1997): K výskytu sysla (Spermophilus citellus) na lokalitě Hradec Králové – „Na Plachtě“. – Acta Musei Reginaehradecensis, A, 25: 227 – 229.