Představení lokality

Přírodní lokalita Na Plachtě se rozkládá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Sestává ze dvou zvláště chráněných území – Přírodní památky Na Plachtě (vyhlášené v roce 1998 jako 1 a 2, pak sloučeny) a Na Plachtě 3 (vyhlášené v roce 2012).

mapka_pehled_1

Zvláště chráněná území tvoří jeden územní celek o celkové výměře cca 56 hektarů (10, 29 a 17 ha).

Ačkoliv se lokalita PP Na Plachtě nachází v těsném sousedství městské zástavby,zahrnuje tůně, rybníky, písčiny, vřesoviště, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny křovin.Velké množství ekotonových přechodů a sousední mikroklimaticky odlišné prostředí Novohradeckých lesů zvyšují biodiverzitu území. Vyskytuje se zde řada chladnomilných druhů (sítina kostrbatá, můra kovolesklec modřínový, ještěrka živorodá, čolek horský) v nadmořské výšce 235 – 247 m n.m. Z botanického i zoologického hlediska je PP Na Plachtě považována za unikátní.

Geologický podklad (tj. slínovce a vápnité jílovce překryté štěrkopískovými náplavy),členitý terén a především lidská činnost (pastva, vojenská cvičení) se společně podílely na vytvoření významné lokality s řadou stanovišť a s vysokou druhovou rozmanitostí. Svoje bohatství získala lokalita poněkud neobvyklým způsobem. Již od dob Rakousko-Uherska bylo toto místo využíváno jako vojenské cvičiště, před tím po několik století jako obecní pastviny. Písčiny, které by bez zásahu postupně zarostly lesem, byly trvale udržovány z větší či menší části bez stromových porostů. Vznikla tak několik desítek hektarů velká, bezlesá plocha (písčiny, trávníky, vřesoviště) postupně zarůstající náletovými dřevinami (břízy, osiky, vrby, borovice). Povrch byl různými vojenskými činnostmi (zákopy, vypalování, později vojenská technika) místy obnažen a rozbrázděn cestami, výmoly a zákopy. V některých se drží trvale či dočasně voda, jiné zůstávají suché avšak bez bylinného porostu. Taková místa, zejména pokud jsou osluněná, využívají různé druhy živočichů a rostlin. Lidskou činností jsou zde udržována tzv. raná sukcesní stadia V centrální části lokality jsou terénní deprese zaplněné vodou. Vznikly těžbou štěrkopísku.

Na jihozápadním okraji území se nacházejí dva rybníky (Jáma a Plachta) s doprovodnými mokřady a olšinami. V chráněném území bylo dosud zaznamenáno přibližně 720 druhů a kříženců vyšších rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2350 druhů živočichů, z toho asi 1000 druhů brouků, 750 druhů motýlů, 220 druhů blanokřídlých, 49 druhů vážek, 114 druhů dvoukřídlých, 40 druhů měkkýšů, 16 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 140 druhů ptáků, 14 druhů savců. Při probíhajícím průzkumu jsou každým rokem objevovány nové druhy pro lokalitu. V chráněném území jsou zastoupeny rostlinné a živočišné druhy od nejsušších stanovišť (na píscích) až po vodní stanoviště (rybníky a tůně).

 

1 komentář u „Představení lokality

  1. Dobrý den, mohl bych prosím dostat nějaké informace o poloze tzv. Bajerovy louky v PP Na Plachtě? Předem moc děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *